Menu
· Startpagina
· E-mail
· Forum
· Nieuws
· Nieuws archief
· Veel gestelde vragen

     Login
Loginnaam

Wachtwoord


U bent op de site van:

STICHTING KOERSPLANDEWEGKWIJT

Mededeling Koersplan de weg kwijt. De Hoge Raad heeft op 14 juni 2013 de gedupeerden die geregistreed staan bij Stg.Koersplandewegkwijt met een KOERSPLAN van Aegon volledig in het gelijk gesteld en het arrest van het gerechtshof Amsterdam/Arnhem bevestigd. Zie voor een verklaring onderstaande tekst


Uitbetaling aan deelnemers Stichting Koersplandewegkwijt

Sinds december heeft een grote groep deelnemers voor wiens belangen de stichting opkomt, de compensatie van Aegon ontvangen. Hierbij gaat het om deelnemers met een al beŽindigde polis. De laatste groep van deze deelnemers met een beŽindigde polis ontvangt begin april bericht over de compensatie. Vanaf begin april ontvangen ook de deelnemers met een nog lopende polis nieuws over de compensatie die zij ontvangen.

Voortgang gesprekken niet-deelnemers Stichting Koersplandewegkwijt

De Stg.Koersplandewegkwijt en Aegon zijn ook intensief met elkaar in gesprek over de houders van Koersplanpolissen die te laat waren met registratie bij Stg.Koersplandewegkwijt. Zoals eerder gecommuniceerd, is Stg.Koersplandewegkwijt door Aegon gevraagd en bereid gevonden hierin een actieve rol te vervullen.

De Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon hebben de noodzakelijke deelonderzoeken inmiddels afgerond en zijn op basis hiervan intensief met elkaar in gesprek over de hoogte van de redelijke premie voor klanten met een Koersplan die niet hebben deelgenomen aan actie van Stichting Koersplandewegkwijt. Deze gesprekken verlopen goed en naderen de eindfase. De verwachting is dat de gesprekken vůůr de zomer constructief kunnen worden afgerond.


BELANGRIJK: Adreswijziging i.v.m. herberekening door Aegon, doorgeven aan Aegon zelf: www.aegon.nl/adreswijziging.

Klantenservice: tel: 0883441234 ma t/m vr 8:00 - 21:00 en za 9:00 - 13:00.

Voor alle info betreffende de compensatie regeling, verwijs ik u naar de website www.koersplandewegkwijt.nl en het forum en/of www.aegon.nl/koersplan

Vervolgstappen overeenstemming stichting Koersplandewegkwijt en Aegon

Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon hebben 21 september 2013 overeenstemming bereikt over de uitvoering van het arrest inzake Koersplan. Dit staat ook breed gecommuniceerd op de site www.koersplandewegkwijt.nl, www.aegon.nl en de media. Het kan zijn dat u informatie gemist heeft, daarom attenderen wij u nogmaals op het volgende.

Aegon herrekent met terugwerkende kracht de waarde van Koersplan-polissen (gesloten in de periode 1989 tot en met 1998) van deelnemers aan de stichting. Dit gebeurt op basis van de in het arrest voorgeschreven premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dit betekent dat deelnemers aan de stichting een vergoeding zullen ontvangen, voortvloeiend uit deze herberekening.

In aanvulling hierop zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt:
  • Aegon betaalt bij polissen die voor 21 september 2013 beŽindigd zijn een, met de stichting overeengekomen, rentevergoeding. De hoogte van de rentevergoeding is, afhankelijk van het jaar van beŽindiging, 4,5%, 4% of 3% per jaar over de meerwaarde uit de herberekening.
  • Aegon vergoedt het betaalde inschrijfgeld van 75 euro aan de deelnemers.
  • De stichting controleert steekproefsgewijs de herberekeningen van Aegon.


Hoe ziet de planning eruit?
Deelnemers met een beŽindigde Koersplan-polis worden in de periode tussen december 2013 en maart 2014 door Aegon geÔnformeerd over de uitkomst van de herberekening. Deelnemers met een lopende Koersplan-polis worden vanaf april 2014 geÔnformeerd.

Heeft u een beŽindigde KoersPlan?
In de brief staat aangegeven wat u moet insturen zodat Aegon dit bedrag aan u kan overmaken. Wilt u deze gevraagde stukken zo snel mogelijk opsturen nadat u de brief heeft ontvangen? Aegon stort het bedrag dan binnen zes weken op uw rekeningnummer.

Bent u ondertussen verhuisd?
Laat zo snel mogelijk uw nieuwe adres weten via www.aegon.nl/adreswijziging. Dan kan uw brief naar het juiste adres gestuurd worden. Hartelijk dank.

Heeft u vragen?
Kijk op www.aegon.nl/koersplan. Hier vindt u onder andere veelgestelde vragen en eerder verzonden nieuwsbrieven. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief op de site van Aegon. Op het moment dat er nieuws is, ontvangt u dan een mailbericht. U kunt ook bellen met Aegon op (088) 344 12 34. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Op het forum van de site van stichting Koersplandewegkwijt kunt u eventuele vragen stellen, die indien relevant wij zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Alvorens een vraag te stellen dient u zich te overtuigen dat uw vraag niet eerder is beantwoord op het forum om de leesbaarheid van het forum te behouden.

Met vriendelijke groet,

Stichting Koersplandewegkwijt


Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2013 zijn wij in overleg met Aegon over de financiële afwikkeling.
Onderstaand leest u wat de uitkomsten zijn van deze gesprekken.


Beëindigde polissen (geëxpireerde polissen) van deelnemers
De overlijdensrisicopremie die binnen Koersplan werd berekend wordt verlaagd met 85,165% op basis van het arrest van het hof Amsterdam. Het gaat dan om de oorspronkelijke overlijdensrisicopremie zoals die bij aanvang van uw Koersplan van toepassing was. De herberekende beleggingswaarde van uw beëindigde polis zal daardoor toenemen. In de berekening wordt het extra bedrag aan spaarstorting fictief belegd in het Aegon Equity Fund. Op die basis wordt de herberekende eindwaarde bepaald.

Het verschil in eindwaarde plus een rentevergoeding en de 75 euro inschrijfgeld wordt op uw rekening gestort (Aegon neemt schriftelijk contact met u daarover op).

Naar verwachting start Aegon in december 2013 met het verzenden van brieven aan u met daarin vermeld de hoogte van het compensatiebedrag en zal dit bedrag vervolgens aan u over maken. Dit traject loopt door tot maart 2014.
KLIK HIER voor uitleg compensatie beeindigde polissen


****************************************************

Afgekochte polissen van deelnemers

De overlijdensrisicopremie die binnen Koersplan werd berekend wordt verlaagd met 85,165% op basis van het arrest van het hof Amsterdam. Het gaat dan om de oorspronkelijke overlijdensrisicopremie zoals die bij aanvang van uw Koersplan van toepassing was. De beleggingswaarde van uw polis zal daardoor toenemen. In de berekening wordt het extra bedrag aan spaarstorting fictief belegd in het Aegon Equity Fund. Op die basis wordt de herberekende afkoopwaarde bepaald.

Het verschil in eindwaarde plus een rentevergoeding en de 75 euro inschrijfgeld wordt op uw rekening gestort (Aegon neemt schriftelijk contact met u daarover op).

Naar verwachting start Aegon in december 2013 met het verzenden van brieven aan u met daarin vermeld de hoogte van het compensatiebedrag en zal dit bedrag vervolgens aan u over maken. Dit traject loopt door tot maart 2014.
KLIK HIER voor uitleg compensatie afgekochte polissen


****************************************************
Lopende polissen van deelnemers

De overlijdensrisicopremie die binnen Koersplan werd berekend wordt verlaagd met 85,165% op basis van het arrest van het hof Amsterdam. Deze nieuwe overlijdensrisicopremie vervangt de oude overlijdensrisicopremie zoals die in uw Koersplan werd berekend. De beleggingswaarde van uw lopende polis zal daardoor toenemen. In de berekening wordt dus een extra bedrag aan spaarstorting belegd. Die berekening vindt plaats met terugwerkende kracht en op basis van de oorspronkelijke koersen.

Het verschil in de waarde per de berekeningsdatum wordt extra belegd in het Aegon Equity Fund
(Aegon neemt schriftelijk contact met u daarover op ).

Daarnaast wordt er 75 euro inschrijfgeld aan u terugbetaald.

Naar verwachting start Aegon in april met het verzenden van brieven aan u over de hoogte van het compensatiebedrag en wordt vervolgens het compensatiebedrag aan uw fondswaarde toegevoegd
(Aegon Equity Fund).
KLIK HIER voor uitleg compensatie lopende polissen


****************************************************

BIJZONDERE SITUATIES

Ik heb mijn Koersplan tussentijds inlegvrij gemaakt

Als u tussentijds bent gestopt met inleggen op uw Koersplan is ook de inhouding van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering gestopt. Op basis van het arrest van het gerechtshof Amsterdam ontvangt u alleen een korting op de premies die u heeft betaald. Na het moment van inlegvrij maken zijn nog wel beheerkosten en verkoopkosten verrekend.

Ik heb tussentijds de inleg van mijn Koersplan verhoogd
Als u de inleg op uw Koersplan heeft verhoogd dan zal ook de premie voor de overlijdensrisicodekking zijn aangepast. Op basis van het arrest van het gerechtshof Amsterdam zal de procentuele korting op de premie worden toegepast op zowel de oorspronkelijke risicopremie als op de verhoging. Van de betaalde premies wordt dus 85,165% verrekend.

Ik heb tussentijds de inleg van mijn Koersplan verlaagd Als u de inleg op uw Koersplan heeft verlaagd dan zal ook de premie voor de overlijdensrisicodekking zijn aangepast. Stel, u betaalde 10% premie over uw oorspronkelijke inleg van NLG 150 per maand. Vervolgens heeft u de inleg verlaagd naar NLG 100 per maand. De in te houden premie blijft dan 10% van de inleg maar in absolute bedragen is de premie gedaald van NLG 15 naar NLG 10. Op basis van het arrest van het gerechtshof Amsterdam zal de procentuele korting op de premie worden toegepast op de beide premies. Van de betaalde premies wordt dus 85,165% verrekend.

Ik heb een eerste hoge storting gedaan
Als u een eerste hoge storting heeft gedaan en daarna steeds een vaste lagere premie, dan heeft u over de eerste hoge premie ook een hoger bedrag aan premie overlijdensrisicoverzekering betaald. Op basis van het arrest van het gerechtshof Amsterdam zal de procentuele korting op de premie worden toegepast op de hoge en de lage premies. Van de werkelijk betaalde premies wordt dus 85,165% verrekend.

****************************************************

LET OP:

U kunt mij NIET mailen met vragen omtrent bovenstaande onderdelen, dit om te voorkomen dat ik vele malen dezelfde soort mails moet beantwoorden. Ook kunt u mij niet vragen wat de compensatie individueel voor u oplevert. Alle vragen dient u te stellen op het forum, die indien relevant , wij zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. U heeft geen inlognaam of wachtwoord nodig om op het forum te komen. Alvorens u een vraag stelt, overtuig u ervan of deze vraag reeds gesteld is om leesbaarheid van het forum te behouden.


KLIK HIER voor vragen en antwoorden over de uitvoering van het arrest inzake Koersplan, zoals op 14 juni 2013 bevestigd is door de Hoge Raad.

****************************************************

NOG GEEN NIEUWE STICHTING Aegon heeft aan de stichting gevraagd mee te denken over de gevolgen van het arrest voor de overige Koersplan deelnemers. De stichting zal daar aan meewerken. In afwachting van de uitkomst van dit overleg zullen wij voorlopig geen nieuwe stichting starten.

Gezien de uitspraak van de Hoge Raad op 14 juni 2013 in de procedure van Stg.Koersplandewegkwijt versus Aegon, is de inschrijving GESLOTEN

Organisatiestructuur van de Stichting:

Stichting Koersplan de weg kwijt is statutair gevestigd te Heerlen en opgericht op 21 februari 2005. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17174681

Verder wordt de Stichting bijgestaan door diverse deskundigen op het gebied van financiële producten, alsmede op het juridisch gebied.

BELANGRIJK!

VOOR WIE WERKEN WIJ?

Wij werken alleen voor die mensen, die zich bij Stg. Koersplandewegkwijt hebben ingeschreven als geregistreerd belanghebbende en die dus in het bezit zijn (waren) van een Koersplanovereenkomst van Spaarbeleg (gesloten vanaf 1989 tot en met 1998), 100% dochter van Aegon. Mails met vragen over andere financiële producten beantwoorden wij niet. Dit houdt o.a. in dat het besluit van de Hoge Raad van 14 juni 2013 ten gunste van Stg. Koersplandewegkwijt alleen zal gelden voor degenen die geregistreerd zijn als belanghebbende bij Stg. Koersplandewegkwijt.

ADRESGEGEVENS
Uw gegevens zijn in onze administratie gekoppeld aan uw polisnummer. Vermeld daarom bij correspondentie altijd uw polisnummer (certificaatnummer) van uw Koersplan en uw naam.

Geef uw adreswijziging altijd door aan Aegon:
http://www.aegon.nl/particulier/klantenservice/adreswijziging/

Wij hebben slechts 1 e-mail adres:
redactie@koersplandewegkwijt.nl

Ons post adres is:

Godfried Sippel
Conradkade 98
2517CZ Den Haag

Er is een probleem op de startpagina. Gelieve dit nadien te controleren.

     Wie is online
Er zijn op dit moment, 64 gast(en) en 1 lid(leden) die online zijn.

     Tijd


Iris Music
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Pagina Rendering: 0.06 Seconden